រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​មហាផ្ទៃ ឱ្យ​អភិបាល​រាជធានី​ខេត្ត បញ្ជាក់​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ បម្រើ​ឱ្យ​ការបោះឆ្នោត ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN