ទំនាស់​ដីធ្លី​ដ៏​រ៉ាំ​រ៉ៃ​ជាង ​២០​ឆ្នាំ រវាង​គ្រូ​សារ​កងទ័ព និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ​៥៩​ គ្រូ​សារ ត្រូវ​បាន​ព្រមព្រៀង​បញ្ចប់ទំនាស់​ – CEN