ខណៈ​នេះ លោក សេន រ៉ា​នុត កំពុងមាន​ទុក្ខ​ជា​ទម្ងន់​ – CEN