ជប៉ុន​៖​ជក់បារី​គឺ​ផ្ទុយ​ច្បាប់ ហើយ​អាច​រង​ការពិន័យ​២៦០០​ដុល្លារ​ – CEN