ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​ខេត្ត​ចំនួន​៥ ពលរដ្ឋ​ជាង​៨០០​គ្រួសារ ត្រូវបាន​ជម្លៀស​ – CEN