អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ ប្រមាណ ៨០.០០០ នាក់ មកពី ១០៧ ស្ថាប័ន ចូលរួម​សង្កេតការណ៍​បោះឆ្នោត​ – CEN