ផលិតផល​ឱសថ​បំប៉ន​ផ្លូវ​ភេទបុរស ឈ្មោះ FORCE ប្រឈម​នឹង​គាំងបេះដូង​ស្លាប់​ – CEN