លើកកម្ពស់​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការផលិត​ស្នាដៃ​ភាពយន្ត​សំដៅ​ពង្រឹង​គុណភាព​ – CEN