ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មក​ទទួល​សេវា​តាម​រយៈ​យន្តការ​អង្គភាព​ច្រកចេញចូល​តែ​មួយ​ខេត្ត​វិញ​ – CEN