បុរស​ដែល​បាន​ផឹក​ស្រវឹង​ម្នាក់ ជិះទូក​ទៅលើ​កលប ធ្លាក់​ចូល​ទឹក ស្លាប់​ – CEN