សហភាព​អឺរ៉ុប ចង់​ឃើញ​កម្ពុជា ដំណើរការ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ភាពល្អប្រសើរ​បន្ថែមទៀត​ – CEN