សត្វ​ចម្លែក​ក្បាល​មូល​ក្រឡំ ដឹង​ការពិត​ឡើង​… ហួសចិត្ត​! – CEN