រឿង “​នរណា Come Back” ដក​ប្រាក់​ចំណេញ​ធ្វើ​កម្មវិធី​មនុស្សធម៌​ – CEN