គ​.​ជ​.​ប អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ជាតិ​៩២៤​នាក់ មកពី​៨២​អង្គភាព បាន​ចុះឈ្មោះ​យក​ព័ត៌មាន​ពេល​បោះឆ្នោត​ – CEN