ចាប់​ប្ដី​កំណាច​គេចខ្លួន​ជាង​១០​ថ្ងៃ ក្រោយ​ពេល​កាប់​ប្រពន្ធ​ប៊ិះ​ដាច់​ក ព្រោះ​ភ្លើង​ប្រច័ណ្ឌ​ថា​មាន​សហាយ​ – CEN