លោក Trump មាន​បងប្អូន​ភ្លោះ​ស្រី​នៅ​… រុស្ស៊ី​!? បន្ទាប់ពី​មាន​បងប្អូន​ភ្លោះ​ស្រី​នៅ​… អេ​ស្ប៉ាញ​ – CEN