រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា គ្រោង​នឹង​ចំណាយ​ថវិការដ្ឋ សរុប ៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN