ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​បាន​លិច​ភូមិ ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​៤០​ភូមិ​នៅ​ខេត្ត​កំពត​ – CEN