មន្ទីរ​សាធារណការ ខណ្ឌ​ទាំង​១២ ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់​ជាង​មុន​ចំពោះ​បញ្ហា ស្តារ​ប្រឡាយ និង​លូ​ក្នុង​រាជធានី​ – CEN