លួច​ស្រលាញ់​នាង​តាំងពី​យូរណាស់​មកហើយ តែ​គ្មាន​ប្រាក់​ដើម្បី​ចូល​ស្តីដណ្តឹង ឡើង​ដល់​លើផ្ទះ​ប៉ុនប៉ង​រំលោភ តែ​ត្រូវ​នារី​រងគ្រោះ​ភ្ញាក់​ដឹងខ្លួន​ទាន់​! – CEN