នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​អាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ៖​ទ្វីបអឺរ៉ុប​មិនអាច​បន្ដ​ផ្អែក​ទាំងស្រុង​លើ​អាមេរិក​ – CEN