​កម្មករ​ប្រមូល​សំរាម ឈប់សម្រាក​៣​ថ្ងែ ដើម្បី​ទៅ​បោះឆ្នោត ដូច្នេះ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ទុកដាក់​សំរាម​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ ជា​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN