កម្ពុជា​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ទេសចរណ៍​ក្នុង​ស្រុក​លើក​ដំបូង ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​ទេសចរណ៍ និង​ជំរុញ​ចលនា​ទេសចរណ៍​ក្នុងស្រុក​ – CEN