ត្រូវ​ផ្អាក​ការលក់ដូរ និង​ពិសា​គ្រឿង​ស្រវឹង ចំនួន​២​ថ្ងៃ នៅ​មុន​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត និង​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ – CEN