លំណឹង​ល្អ​! គ្រាន់តែ​បង្ហាញមុខ​ភ្លាម លោក ចាន់ សម័យ មានឱកាស​បាន​ទៅ​បារាំង​ភ្លែត – CEN