​ព្រោះ​ញៀន “​ទូរស័ព្ទ​” ទើប​បាត់​កូន តែ​ក៏​ដោយសារ “​ទូរស័ព្ទ​” ដែរ ទើប​ដឹង​ដំណឹង​ថា​កូន​បាន​…​បាត់​ចេញពី​ផ្ទះ​! – CEN