​ការស្រាវជ្រាវ​រកឃើញ​ថា​៖ ហានិភ័យ​កើត​ជំងឺ​, ស្លាប់​កើន​ខ្ពស់​ដោយសារ​ទទួលទាន​បាយ​តែម្នាក់ឯង​ – CEN