ចិន​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​ខ្យល់​ក្រោម​ដី ទុក​សម្រាប់​ពិសោធន៍​ប្រភេទ​អាវុធ​លឿន​ជាង​សំឡេង អាច​វាយលុក​អាមេរិក ប្រើ​ពេល​ត្រឹម​១៤​នាទី ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN