ចិន​ជំនួយ​ជិត​៣០០​លាន​ដុល្លារ​ឱ្យ​ Sri Lanka – CEN