បុរស​ទាំងឡាយ​ត្រូវ​យល់ បង្កើតកូន​អាចធ្វើ​ឲ្យ​កោសិកា​ស្ត្រី​ចាស់​ជាង ១១ ឆ្នាំ​ – CEN