ប្រធាន​មន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​ជាតិ​ត្រូវ​មន្ត្រី​ថ្នាក់ក្រោម​ចោទប្រកាន់ថា ៖ ​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​ជាតិ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ចំ​គោលដៅ​ ពុករលួយ​! – CEN