អាជ្ញាធរ​រាជធានី ត្រៀមកម្លាំង​មាន​សមត្ថកិច្ច ការពារ​បិទ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ខែកក្កដា​ – CEN