អ្នក​មុជទឹក​ម្នាក់ ឃើញ​គ្រំ​យក្ស​ហាមាត់ ដូច​ប្រដាប់​ភេទ​មនុស្ស​ស្រី គាត់​លូកលិង្គ​ចូល មានអី​ដក​មិន​ចេញ​ – CEN