​លោក គឹម សន្តិភាព​៖ ការអំពាវនាវ​មិនឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត ជា​ទង្វើ​នេះ ជា​បទល្មើស​ក្នុង​ច្បាប់បោះឆ្នោត​ – CEN