​អគ្គស្នងការ ណែនាំ​ពង្រឹង​បន្ថែម​ក្នុង​ការត្រួតពិនិត្យ និង​គ្រប់គ្រង រំ​សេវ គ្រឿងផ្ទុះ​នៅតាម​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន ការដ្ឋាន និង​មូលដ្ឋាន​អាជីវកម្ម​ – CEN