ប្រគល់​សម្ភារៈ​អេឡិចត្រូនិច និង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ជូន​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ការទូត និង ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​ – CEN