“​គ្រាប់បែក Sex” អង់គ្លេស​បន្ត​ដោះ​សម្លៀក​បំពាក់​លើ​វាល​ខ្សាច់ ទោះបី​ប្រឈម​ហានិភ័យ​ត្រូវ​… ចាប់ខ្លួន​! – CEN