​តំណាង​ប្រទេស​៥២ នៃ​ទ្វីប​ទាំង​៥ នឹង​ចូលរួម​សង្កេតការណ៍​បោះឆ្នោត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ កក្កដា – CEN