អភិបាល​រាជធានី ត្រួត​កម្លាំង​នគរបាល សម្រាប់​ការពារ​សន្តិសុខ ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ – CEN