ជាប់គុក​មួយ​ជីវិត​ហើយ នៅតែ​អាច​ឈរឈ្មោះ​ជាបេ​ក្ខជ​ន​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​បាន​ទៀត​ – CEN