បុរស​ដែល​មាន​ក្រចកដៃ​វែង​បំផុត​ក្នុង​ពិ​ព​លោក សម្រេចចិត្ត​កាត់​វា​ចោល បន្ទាប់​ពី​មិនដែល​កាត់​អស់ រយៈពេល ៦៦​ឆ្នាំ​ (វីដេអូ) – CEN