ទឹកជំនន់​ដែល​ហូរ​ធ្លាក់​ពី​ប្រទេស​ឡាវ បាន​លិច​ចូល​ដល់​តំបន់​មួយចំនួន នៅ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ហើយ​ – CEN