អាជ្ញាធរ​រាជធានី និង​សមាគម​អ្នកលក់​ឱសថ រួមគ្នា​លើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង​ពី​សុវត្ថិភាព​ឱសថ និង​សុខភាព​ – CEN