ចាប់ផ្ដើម​សន្និសីទ​កំពូល BRICS នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង​ – CEN