ក្រុម​សង្គ្រោះ​ដែល​ធ្លាប់ជួយ​ដល់​ក្រុម​កីឡាករ​វ័យក្មេង​ថៃ បានមក​ជួយសង្គ្រោះ​នៅ​ឡាវ​ – CEN