អាមេរិក​និង​សហគមន៍​អឺរ៉ុប​ឯកភាព​កាត់បន្ថយ​របាំង​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN