កម្ពុជា​មាន​អ្នកស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​ឆ្កែ​ឆ្កួត ប្រមាណ​៨០០​នាក់​ក្នុង​មួយឆ្នាំ ជំងឺ​ឆ្កែ​ឆ្កួត​នេះ អាច​បង្ការ​បាន​១០០​ភាគរយ ដោយ​ការចាក់​ថ្នាំ​បង្ការ​ – CEN