​ឃុំខ្លួន​ក្រុម​សន្តិសុខ​យាម តាម​ធនាគារ បន្លំ​ខ្លួន​ជា​សមត្ថកិច្ច និង​ប្រើ​អាវុធខ្លី​ខុសច្បាប់ ចំនួន ១០​ដើម​ – CEN