អង់គ្លេស​៖​រកឃើញ​ដុំ​មាស​ធម្មជាតិ​ធំ​បំផុត​អំឡុង​៥០០​ឆ្នាំ​មកនេះ​ – CEN