គជប បែងចែកអាសនៈ របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ជូនគណបក្សចំនួន ៦ – CEN